THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN PHỔ THÔNG CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

co-dong-sang-lap-la-cac-co-dong-dau-tien-cua-cong-ty

Cổ đông sáng lập là người sở hữu ít nhất một cổ phần và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. Trong quá trình hoạt động, cổ đông sáng lập có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ…

KIỂM TRA TÍNH HỢP PHÁP CỦA HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

can-tra-cuu-nganh-nghe-kinh-doanh-cua-don-vi-xuat-hoa-don

Kiểm tra hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào là nghiệp vụ cơ bản ở vị trí kế toán doanh nghiệp. Việc kiểm tra này nhằm mục đích phát hiện sớm các lỗi trên hóa đơn để điều chỉnh kịp thời, tránh các rắc…

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI

nguyen-tac-co-ban-va-thong-nhat-cua-bao-hiem-xa-hoi

Theo quy định tại khoản 1, điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội thì “Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau,…

Đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ thành công của nhãn hiệu

su-dung-dau-hieu-tuong-tu-nhan-hieu-da-dang-ky-la-hanh-vi-trai-phap-luat

Để Nhãn hiệu đăng ký bảo hộ thành công, nghĩa là được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền thì Nhãn hiệu đó phải thỏa mãn các điều kiện nhất định theo pháp luật. Trong bài viết này, chúng tôi tư vấn một cách tổng…